අපව අමතන්න

සමාගම: ඩොංගුවාන් හොබ්‍රින් බැජ් සහ තෑගි සමාගම.

දුරකථනය: 0769-87700518

විද්යුත් තැපෑල: vanisa@hobrin.com

විද්යුත් තැපෑල: fortune@hobrin.com

ලිපිනය: අංක 28 ජුන්සියැං පාර, ෂික්සින් ප්‍රජාව, ෂැංමුටූ නගරය, ඩොංගුවාන් නගරය, ගුවාංඩොං පළාත

ලිපිනය: අංක 28 ජුන්සියැං පාර, ෂික්සින් ප්‍රජාව, ෂැංමුටූ නගරය, ඩොංගුවාන් නගරය, ගුවාංඩොං පළාත

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න